Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

2015 jaar met veel hoogtepunten

  • Persbericht

Rotterdam, 15 maart 2016

  • Omzet bereikt record van EUR 2,58 miljard (+ 23%)
  • Netto resultaat bereikt record van EUR 169 miljoen (+ 42%)
  • EBITDA EUR 406 miljoen (+30%)
  • Netto schuld sterk verlaagd
  • Offshore wind sterke pijler, naast baggeren en offshore olie & gas
  • Orderportefeuille bedraagt EUR 2,35 miljard (- 27%)
  • Moeilijkere marktomstandigheden
  • Lage olieprijs drukt marges in offshore olie & gas

Omzet en resultaat

Het jaar 2015 is een buitengewoon goed jaar voor Van Oord geworden. De onderneming realiseerde met een stijging van 23% een recordomzet van EUR 2,579 miljard (2014 EUR 2,104 miljard) en een recordresultaat van EUR 169 miljoen (2014 EUR 119 miljoen). De succesvolle uitvoering van een aantal grote projecten, zoals de bouw van het Tweede Suezkanaal, de oplevering van offshore windpark Luchterduinen en een versnelde uitvoering van het windpark Gemini, ligt hier aan ten grondslag. De orderportefeuille bedraagt eind 2015 EUR 2,349 miljard (2014 EUR 3,222 miljard) en is daarmee 27% lager dan in 2014.

Hoog activiteitenniveau maar moeilijkere markomstandigheden

Het jaar 2015 was er één van de grote projecten. Deze projecten droegen in belangrijke mate bij aan de groei van de omzet en de winst. Hoewel 2015 door Van Oord zeer succesvol is afgesloten was het eveneens een jaar met twee gezichten. Op economisch gebied zijn er zorgelijke ontwikkelingen, maar ook kansen te melden. Onze activiteiten op het gebied van olie en gas zijn uitdagend omdat het investeringsniveau in deze sector ten gevolge van de lage olieprijzen dalen.

Het niveau van verworven projecten lag in onze business unit Offshore olie & gas en in onze business unit Offshore Wind Projects lager dan wat wij oorspronkelijk verwachtten. Ook de markt voor baggerprojecten wordt nadelig beïnvloed door de lage olieprijs. Hierdoor is onze orderportefeuille ten opzichte van 2014 met ongeveer een miljard euro afgenomen tot een bedrag van EUR 2,349 miljard. Daarnaast zien we als gevolg van de problematiek van klimaatopwarming kansen voor met name onze business unit Offshore Wind Projects.

Baggeren

In 2015 werden verscheidene grote baggerprojecten uitgevoerd. Eén van de belangrijkste projecten was het Tweede Suezkanaal. Pieter van Oord, CEO: ‘Van Oord heeft in een consortium van vier partijen deze nieuwe bypass van 35 kilometer in een zeer korte termijn van tien maanden succesvol uitgevoerd. Ruim 25 schepen hebben in een recordtijd ruim 200 miljoen m3 zand gebaggerd. Op sommige dagen werden producties van meer dan 1 miljoen m3 gerealiseerd.

Grote projecten in uitvoering zijn nog het Prorva-project in Kazachstan en het landaanwinningsproject voor de KNPC-raffinaderij in Koeweit. Onze vloot was in 2015 goed bezet. De bezetting van de sleephopperzuigers lag met 37 weken ten opzichte van 2014 gemiddeld 4 weken hoger. Met 39 weken ten opzichte van 35 weken in 2014 bereikte de bezettingsgraad van de cutterzuigers een record.

Offshore olie & gas

Van Oord voerde het afgelopen jaar veel geïntegreerde projecten uit op het gebied van aanleg, onderhoud, vervanging en bescherming van onderwaterpijpleidingen. Zo is in 2015 in opdracht van Shell Gabon een 10 kilometer lange olie-exportleiding vervangen en werd in Tetney (UK) voor Philips 66 een nieuwe pijpleiding gelegd die de Humber olieraffinaderij in North Lincolnshire verbindt met de laad- en losboei op de Noordzee. De bezettingsgraad van onze valpijpschepen was met gemiddeld 38 weken op een hoog niveau. Door de dalende olieprijs blijven veel investeringen in nieuwe velden uit, wat leidt tot een substantiële krimp van de markt en druk op de prijzen. Deze economische ontwikkeling is van invloed op de orderportefeuille van de business unit Offshore.

Offshore wind

Voor onze winddivisie was 2015 een bijzonder jaar. In september werd het Luchterduinen-project voor opdrachtgever Eneco en Mitsubishi Corporation succesvol geopend. Dit was voor ons nieuwe installatieschip Aeolus het eerste project. Zowel de installatie van de monopiles als de windturbines ging voorspoedig. De bouw van het Gemini-project is in 2015 uitstekend verlopen. Alle monopiles zijn geïnstalleerd en een groot gedeelte van de elektrische infrastructuur, inclusief twee Offshore High Voltage Stations. Dit project was voor onze nieuwe kabellegger Nexus het eerste project. Het schip heeft zeer goed gepresteerd.

Pieter van Oord: ‘Voor onze business unit Offshore Wind Projects was 2015 een druk jaar. Grote projecten, zoals Luchterduinen en Gemini behaalden hun piek in de uitvoering. Onze nieuwe schepen Aeolus en Nexus presteerden erg goed. De markt voor grootschalige windparken op zee is sterk groeiend. Wij hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in deze relatief nieuwe business unit en nemen bij de ontwikkeling van deze offshore windparken vaak de rol van EPC-contractor op ons. Dat wil zeggen dat wij zowel verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de levering en de bouw van het windpark. In enkele gevallen zoals bij het Gemini offshore windpark zijn wij ook medeaandeelhouder.

Het Deense DONG Energy verstrekte in 2015 twee opdrachten voor offshore windprojecten aan Van Oord. In juni werd opdracht ontvangen voor de installatie van de funderingen voor het Britse offshore windmolenpark Burbo Bank Extension. In oktober is met DONG Energy overeenstemming bereikt over het transport en de installatie van de 87 funderingen voor het Engelse Walney Extension offshore windpark.

Integratie van acquisities verloopt succesvol

De integratie van de in 2014 geacquireerde bedrijven is succesvol afgesloten. Voor het hefschip Svanen, onderdeel van de voormalige divisie Ballast Nedam Offshore, kon Van Oord drie contracten afsluiten die in 2016 en 2017 worden uitgevoerd. Voor het in 2014 overgenomen bedrijf J.T. Mackley & Co. Ltd. was 2015 mede dankzij de samenwerking met Van Oord een recordjaar.

Veiligheid en duurzaamheid

Veilig werken is voor Van Oord een hoofdzaak. Een verantwoordelijkheid die zich uitstrekt tot de hele bedrijfsketen. We zijn gestart met een nieuw programma ‘SAY YES to Safety’, waarmee de nadruk wordt gelegd op veiligheidsbesef en -gedrag. Het aantal ongevallen met verzuim loopt sinds 2007 gestaag terug, waarbij ook jaarlijks de doelstellingen op veiligheidsgebied worden aangescherpt. Het aantal ongevallen leidend tot afwezigheid van meer dan 1 dag bij medewerkers op de Van Oord loonlijst en ingehuurde medewerkers per 200.000 gewerkte uren (LTIFR) daalde van 0,40 in 2014 naar 0,22 in 2015. Het veiligheids-bewustzijn bij Van Oord gaat verder dan het naleven van regels. Er wordt met veiligheid rekening gehouden bij ontwerp van schepen maar ook door te zorgen voor tijdig onderhoud en het goed voorbereiden en managen van projecten.

Op het terrein van duurzaamheid zijn in 2015 samen met onderzoeksinstituten en universiteiten verscheidene innovaties verder ontwikkeld en uitgewerkt zoals de FaunaGuard, ReefGuard, PlumeGuard, Ecodesign en OpenEarth. Wij bieden deze innovaties actief aan in onze tenders en projecten. Op de offshore windprojecten Luchterduinen en Gemini is in 2015 de FaunaGuard, een instrument dat met onderwatergeluid zeezoogdieren en vissen tijdelijk uit de constructiezone weert, succesvol ingezet.

Investeringen

De investeringen bedroegen in 2015 EUR 207 miljoen (2014: EUR 236 miljoen). De belangrijkste investeringen zijn een nieuw valpijpschip Bravenes, voor onze offshore divisie, dat in 2017 operationeel zal zijn en de twee nieuwe sleephopperzuigers (met een beuninhoud van 18.000m3), Vox Amalia en Vox Alexia, die in 2017 zullen worden opgeleverd. Ook investeerden we in 2015 in twee nieuwe kleine cutterzuigers, Ural River en Mangystau.

Financiering en aandeelhouderschap

De onderneming heeft een financieel solide positie. Door de goede ontwikkeling van de operationele cashflow is onze netto schuld (EUR 68 miljoen) aanzienlijk afgenomen in 2015. De eigendomsverhouding is in 2015 niet gewijzigd. Van Oord nv is een in Nederland gevestigde naamloze vennootschap. MerweOord B.V., de houdstermaatschappij van de familie Van Oord, houdt 78,5% van de aandelen in Van Oord nv. De overige aandelen zijn in handen van Cobepa (Nederland) N.V. (10,75%) en ConsOord B.V. (10,75%).

Strategie

De strategie van Van Oord is gebaseerd op drie pijlers: baggeren, offshore olie & gas en offshore wind. Offshore wind heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een sterke derde pijler. De markten waarin Van Oord actief is kennen alle een cyclisch karakter, de een wat sterker dan de ander. We zien echter ook dat de cycli niet tegelijkertijd optreden en daardoor elkaar min of meer kunnen opheffen. Hierdoor kunnen we concluderen dat onze strategische keuzes, gebaseerd op de drie pijlers uiteindelijk een gunstig effect hebben op een stabiele ontwikkeling van Van Oord.

Pieter van Oord: ‘Gezien de grote mate van volatiliteit in onze markten zijn wij gelukkig met deze strategische keuze. Het maakt de onderneming minder kwetsbaar. De transformatie van een baggerbedrijf naar een brede maritieme aannemer heeft ons bedrijf wat betreft activiteiten en samenstelling van de vloot de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd.

Vooruitzichten

De omstandigheden in onze markten zullen in 2016 uitdagend zijn. De lage olieprijs, de lage ‘commodity’-prijzen (ijzererts, kolen, koper etc.) en de economische en politieke problemen in landen zoals Brazilië, China en Rusland leiden tot een lager marktvolume en prijsdruk. Met name de markt voor olie en gas heeft zich afgelopen periode snel verslechterd en zal naar verwachting in 2016 niet verbeteren.
De marktomstandigheden in de windindustrie worden in sterke mate bepaald door politieke steun van de overheden in noord-west Europa. De grote ‘driver’ is hier het probleem van klimaatopwarming en de grotere rol die hernieuwbare energie hierin speelt. De zorg voor de opwarming van de aarde, onlangs nog bevestigd in de klimaatafspraken van Parijs, en het op langere termijn minder toepassen van fossiele brandstoffen, doen met name in noord-west Europa het gebruik van windenergie toenemen. Gesubsidieerde elektriciteitsprijzen maken de sector afhankelijk van politieke beslissingen en is dus nog altijd vol risico’s. Wij blijven echter hierin veel perspectief zien.

Pieter van Oord: ‘De markten waar wij in opereren zijn volatiel. Wij voorzien voor de komende jaren uitdagende marktomstandigheden. De lage olieprijs en de groeivertragingen in vele voor ons belangrijke markten leiden tot prijsdruk en lager marktvolume. Voor de offshore windmarkt blijven we voor de komende jaren positief. We hebben vertrouwen in de toekomst. De sterke financiële positie van de onderneming zal ons hierbij helpen.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.