Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Navigeren door uitdagende omstandigheden

  • Persbericht
Rotterdam, 21 maart 2017  
 
  • Omzet EUR 1,71 miljard (2015: EUR 2,58 miljard)
  • EBITDA EUR 333 miljoen (2015: EUR 406 miljoen)
  • Netto resultaat EUR 90 miljoen (2015: EUR 169 miljoen)
  • Orderportefeuille EUR 3,27 miljard (2015: EUR 2,35 miljard)
  • Netto schuld EUR 79 miljoen (2015: EUR 68 miljoen)
  • Solvabiliteit 33,3% (2015: 32,2%)
  • Uitdagende markt in baggeren en offshore olie & gas
  • Groeikansen in offshore wind

Omzet en resultaat

Het jaar 2016 was voor Van Oord een uitdagend jaar. De omzet liep in 2016 terug naar EUR 1,71 miljard (2015 EUR 2,58 miljard) en het netto-resultaat daalde naar EUR 90 miljoen (2015 EUR 169 miljoen). 
 
Bij de activiteiten baggeren bedroeg de omzet in 2016 EUR 1.189 miljoen (2015: EUR 1.622 miljoen), waarbij de daling vooral de regio’s Europe en Middle East & West Asia (Suezkanaal) betrof. In offshore olie & gas werden de slechte marktomstandigheden goed voelbaar en bedroeg de omzet EUR 130 miljoen, fors lager dan in 2015 (EUR 242 miljoen). De omzet van Offshore Wind bedroeg EUR 394 miljoen, vergeleken met EUR 715 miljoen in 2015. Deze daling betreft voornamelijk het windproject Gemini dat in 2015 in volle uitvoering was en in 2016 werd afgerond. 

Na twee jaren van explosieve groei kenmerkt 2016 zich als een jaar met krimpende omzet en dalende winst. Door verslechterende marktomstandigheden in onze baggeractiviteiten en offshore olie-en gasactiviteiten staan omzet en marges onder druk. De oorzaken hiervan zijn divers: de afronding van grote projecten, de lage olieprijs, afnemende groei van de wereldhandel en overcapaciteit van baggermaterieel en offshore materieel. De maritieme sector bevindt zich in 2016 in moeilijke marktomstandigheden.

Pieter van Oord, CEO Van Oord
Pieter van Oord, CEO Van Oord

Resultaten

De daling van het nettoresultaat naar EUR 90 miljoen werd vooral gedreven door een lager omzetniveau en druk op projectmarges.
 
Het resultaat 2016 bevat ook een verlies (EUR 17 miljoen) uit hoofde van de impairment van de Stingray, die actief is als pijpenlegger in ondiep water in de businessunit Offshore olie & gas. Deze waardevermindering reflecteert de bijgestelde verwachtingen over de bezetting van dit schip over haar volledige levensduur.

 

Robuuste stijging van orderportefeuille

De groei van onze orderportefeuille in 2016 is vooral te danken aan offshore windprojecten zoals Borssele III & IV (Nederland) en Norther (België) en enkele grote baggerprojecten zoals het Marginal da Corimba project in Angola. 
 
In 2016 namen we voor een bedrag van EUR 2.635 miljoen nieuwe projecten aan. In 2015 was dit beduidend minder, namelijk EUR 1.706 miljoen. Omdat we een groot deel van de nieuw verworven projecten pas in 2018 of later uitvoeren, zullen we de resultaten hiervan niet op korte termijn terugzien. De orderportefeuille is robuust en bedraagt einde jaar EUR 3.271 miljoen (2015: EUR 2.349 miljoen).

 

Financiële positie

Van Oord is een gezond bedrijf en beschikt over een solide financiële positie. Ons eigen vermogen bedraagt EUR 905 miljoen, vergeleken met EUR 902 miljoen eind 2015. Onze solvabiliteit (het percentage eigen vermogen van het totaal vermogen) bedraagt 33,3% (2015: 32,2%). De netto schuld bedraagt EUR 79 miljoen en is daarmee licht hoger dan de positie eind 2015 (EUR 68 miljoen). Deze positie maakt dat we ruimschoots binnen het niveau van onze bestaande (krediet)faciliteiten blijven.
 
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 308 miljoen, vergeleken met EUR 496 miljoen in 2015. De daling hing samen met het lagere bedrijfsresultaat, zoals hiervoor beschreven. Daarnaast was in 2015 sprake van een hogere cash inflow inzake werkkapitaal. De kasstroom uit investeringsactiviteiten lag in 2016 met EUR -232 miljoen hoger dan in 2015 (EUR -191 miljoen), in lijn met ons (meerjarig) investeringsprogramma. De kasstroom uit financieringsactiviteiten inclusief dividenduitkering  (2016: EUR -114 miljoen) lag vrijwel op hetzelfde niveau als in 2015 (EUR -119 miljoen). De totale netto kasstroom 2016 kwam uit op EUR -38 miljoen (2015: EUR 186 miljoen).  

 

Baggeren

In 2016 werden verschillende baggerprojecten uitgevoerd. In Nederland is een begin gemaakt met de aanleg van de grootste zeesluis ter wereld bij IJmuiden waarbij Van Oord de vaarwegen heeft gebaggerd om de scheepvaart om te leiden.
 
Daarnaast stond 2016 in het teken van de uitvoering van het project Prorva in Kazachstan. In de zomer van 2017 wordt een nieuw toegangskanaal van 68 kilometer voor het Tengiz olie- en gasveld opgeleverd. 
 
In het segment van de havenontwikkelingen heeft Van Oord in 2016 met name gewerkt met de jumbohoppers aan de ontwikkeling van Kaohsiung in Taiwan waar begonnen is met de aanleg van 250 hectare nieuw land en een opdracht voor APM Terminals waar gewerkt is aan de aanleg van een nieuwe containerterminal in Moin, Costa Rica.
 

 

Offshore olie & gas

In 2016 zijn onze valpijschepen veelvuldig ingezet voor SRI, voluit Subsea Rock Installation ofwel onderzees stenen storten ter bescherming van pijpleidingen. Dit hebben we onder meer gedaan in het Verenigd Koninkrijk, Egypte en Noorwegen. Met name de opdracht om een met kwik geladen onderzeeboot (oorlogswrak) te stabiliseren op de zeebodem in Noorwegen was een technisch uitdagende klus.
De divisie Offshore olie & gas heeft te maken met fors achterblijvende investeringen van klanten als gevolg van de gedaalde olieprijs.  

Offshore wind

Voor offshore wind was 2016 een bijzonder jaar. Met het afronden van het Gemini Offshore Windpark in het najaar van 2016 is een totaal vermogen van 600 MW aan de Nederlandse groene energieproductie toegevoegd. Dit grootste project ooit uit de geschiedenis van Van Oord is op een zeer succesvolle wijze uitgevoerd. Opnieuw hebben wij bewezen dat we grote complexe offshore windprojecten op tijd, binnen budget en naar tevredenheid van klanten kunnen opleveren. In 2016 wist Van Oord een flink aantal nieuwe offshore wind opdrachten te verwerven zoals Borssele III & IV in Nederland en Norther in België.

Ook is 2016 een doorbraakjaar geworden voor de kostprijs voor offshore wind. Het prijsniveau waarmee Van Oord in combinatie met Eneco, Shell en Mitsubishi, de tender Borssele III& IV heeft gewonnen is een doorbraak. Offshore wind zal als gevolg van deze lage kosten een steeds belangrijkere rol gaan spelen in een toekomstige CO2 arme energiemix in Noordwest-Europa. Wij zijn er trots op dat wij hier een belangrijke rol in spelen.

Pieter van Oord, CEO Van Oord
Pieter van Oord, CEO Van Oord

Marktontwikkelingen

De wereldeconomie is volatiel, onzeker, complex en dubbelzinnig. De groei van het mondiale bruto product blijft (de komende jaren) achter, en de groei van de wereldhandel is lager dan vóór de financiële crisis. Naar verwachting komt die voorlopig niet meer terug op het oude niveau. 
 
De baggermarkt zit in lastig vaarwater, omdat klanten de rem zetten op projectinvesteringen en omdat er overcapaciteit is in de markt. De olie- en gasindustrie heeft nog steeds te lijden onder de lage energieprijzen, waardoor investeringen in met name offshore installaties op een laag pitje staan. Anderzijds heeft de markt voor offshore windinstallaties in 2016 een definitieve doorbraak bereikt. Mede dankzij ambitieuze en concrete plannen van overheden voor de energietransitie. Daardoor is de kostprijs voor het aanleggen van offshore windparken sterk afgenomen. De installaties zijn ook groter en krachtiger geworden en worden steeds vaker in dieper water aangelegd. Dat betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan de ontwerpers en bouwers van offshore windparken. De offshore windmarkt heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een volwassen markt. 
 
We zien nog steeds een groeiende vraag naar totaaloplossingen, die onze opdrachtgevers in de markt zetten in de vorm van EPC-contracten. Goed keten-management, de integratie van disciplines en sterk projectmanagement zijn daarbij onontbeerlijk. 
 

 

Organisatie en veiligheid

Onze windactiviteiten zijn hard gegroeid; in de zomer van 2016 bereikten we overeenstemming over de overname van de offshore activiteiten van Bilfinger Marine & Offshore Systems in Hamburg. Met deze windorganisatie kunnen wij ons meer richten op de Duitse markt. De groei bij offshore wind en de verslechterende marktomstandigheden van olie en gas hadden tot gevolg dat een fors aantal medewerkers werd overgeplaatst naar de winddivisie. Wereldwijd kromp ons personeelsbestand in 2016 naar 4.816 mensen (personeelsbestand in 2015: 4.912 mensen).
 
Wij handhaven onze proactieve veiligheidscultuur. Dankzij het veiligheidsprogramma Say YES to safety kennen medewerkers en in veel gevallen ook onze onderaannemers en toeleveranciers, onze ambitie op het gebied van veiligheid. Het programma heeft als doel het veiligheidsbesef en gedrag van mensen te beïnvloeden en te handhaven op een proactief niveau. In 2016 vonden minder ongevallen plaats met verzuim en werd de dalende trend in onze ongevallenstatistieken voortgezet.
 

Investeringen en desinvesteringen

Van Oord heeft in 2016 geïnvesteerd in uitbreiding van de vloot en in vervanging van schepen. We investeren in moderne schepen die efficiënter zijn, dus meer kunnen produceren tegen een lagere eenheidsprijs, en die minder onderhoud vergen. Moderne schepen verbruiken minder brandstof en zodoende halen we ook de doelen om de CO2-uitstoot te verlagen. Al met al komt de ‘total cost of ownership’ van de vloot door onze investeringen lager te liggen.
 
Van Oord heeft in 2016 twee nieuwe cutterzuigers in gebruik genomen: de Mangystau, die we direct konden inzetten op het project Prorva in Kazachstan, en de Biesbosch. In de zomer van 2016 werd de Costa Verde aan onze vloot toegevoegd, een kleine sleephopperzuiger met een beuninhoud van 2.680 m3, die ideaal is voor de mediterrane markt, waar vaak in ondiepe of kleine havens wordt gewerkt. De Costa Verde vaart onder Spaanse vlag voor onze dochteronderneming Dravo S.A.
 
Ook is er in 2016 doorgewerkt aan de bouw van schepen waar Van Oord zelf de technologie – de mission equipment – voor bepaalt en ontwerpt. Subsea Rock Installation (SRI) schip Bravenes, een nieuw type valpijpschip, wordt in 2017 afgebouwd in Xiamen (China) en in 2018 in gebruik genomen. De Vox Amalia en de Vox Alexia, twee middelgrote sleephopperzuigers, worden momenteel in Bilbao (Spanje) gebouwd, deels naar ons eigen ontwerp. In 2017 en 2018 nemen we deze schepen in de vaart. 
 
We moderniseren ook schepen om ze geschikt te maken voor de uitdagingen van deze tijd. Zo werken we aan een upgrade van het installatieschip Svanen zodat het schip monopalen (voor windmolens) van meer dan 2.000 ton kan installeren. Het installatieschip Aeolus wordt vergroot en krijgt een uitbreiding naar een hefcapaciteit van 1.600 ton. De sleephopperzuiger Volvox Terranova, die in 2014 in Surabaya op een zeemijn liep en zwaar werd beschadigd, is in 2016 gerepareerd en tegelijkertijd volledig vernieuwd. Trots zijn we op ons investeringsbesluit om een nieuw kraanschip met de naam Werkendam te bouwen die op LNG gaat varen, de schone brandstof van de toekomst. In geld uitgedrukt bedroeg het totale investeringsniveau in 2016 EUR 240 miljoen (2015: EUR 207 miljoen).
 

Deelnemingen in windparken

Sinds 2014 is Van Oord voor 10% aandeelhouder in het Gemini offshore windproject. De overige aandeelhouders zijn Northland Power Inc. (60%), Siemens Project Ventures (20%) en HVC (10%). Het totale ingebrachte eigen vermogen van alle partners bedraagt circa EUR 400 miljoen. Ook bij het project Borssele III & IV, dat eind 2016 werd getekend, zal Van Oord als aandeelhouder betrokken zijn.

Vooruitzichten

Onze orderportefeuille is in 2016 fors gegroeid. Het positieve effect hiervan op de ondernemingsresultaten zal echter pas vanaf 2018 zichtbaar zijn, omdat de meeste projecten dan pas tot uitvoering komen. 2017 wordt een uitdagend jaar. De moeilijke marktomstandigheden voor baggeren en offshore olie & gas blijven voelbaar. Van Oord is een financieel sterke onderneming met een uitstekende balans positie.

Overige informatie

Op de in dit persbericht gepresenteerde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.